இடம் மற்றும் தொடர்ப்புக்கு:

19 – 21 செப்டம்பர் 2014
@ புளோக் 838, யீசுன் தெரு 81க்கு முன் இருக்கும் கூடைப்பந்தாட தளத்தில்
(கதீப் எம்.ஆர்.டி நிலையத்திற்கு எதிரில்)26 - 28 செப்டம்பர் 2014
@ தோப்பாயோ செண்டரல் (தோப்பாயோ நுலகத்திற்கு முன்னால்)தொடர்ப்புக்கு :

TEL: +65 6324 5434
EMAIL: weare@dramabox.org